left image background
right image background

Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů (Zákazník)


  1. Výše udělený souhlas může Zákazník do doby uzavření smlouvy s Českou spořitelnou, a. s., se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1171, (dále také jen „Banka“) kdykoli odvolat, a to zasláním zprávy na e-mailovou adresu společnosti SOLIDSUN s.r.o., IČO: 02258129, se sídlem Míru 3267, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek (dále jen „Společnost“) info@solidsun.cz nebo písemně zasláním dopisu na adresu sídla Společnosti. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování prováděná na základě souhlasu před jeho odvoláním.
  2. Toto poučení Společnost vyhotovila za účelem splnění povinností informovat Zákazníka, jakožto subjekt osobních údajů, o okolnostech zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dále také jen „Nařízení“).
  3. Zákazník má právo požadovat po Společnosti, aby mu poskytla přístup k jeho osobním údajům ve formě výpisu všech zpracovávaných osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování.
  4. V případě, že se Zákazník domnívá, že Společnost jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s tímto dokumentem nebo s právními předpisy, je oprávněn po Společnosti požadovat vysvětlení a sjednání nápravy. Zpracovává-li Společnost nepřesné osobní údaje Zákazníka, je Zákazník oprávněn požadovat jejich opravu.
  5. Zákazník je oprávněn požadovat po Společnosti výmaz jeho osobních údajů, pokud tyto osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, Zákazník odvolal svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod, anebo kdy Zákazník vznesl námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování.
  6. Zákazník je oprávněn požadovat po Společnosti omezení zpracování osobních údajů v případě, kdy Zákazník popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost zpracovávaných údajů ověřit, nebo je zpracování osobních údajů dle Zákazníka protiprávní a tento odmítá provedení výmazu osobních údajů, nebo Společnost osobní údaje nepotřebuje pro stanovené účely zpracování, ale Zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  7. Zákazník je oprávněn vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, zpracovávaných na základě oprávněných zájmů Společnosti či třetí strany, pokud zároveň uvede důvody, týkající se jeho konkrétní situace. Zákazník je na základě námitky povinen zpracování údajů ukončit, ledaže prokáže, že důvod zpracování spočívající v ochraně jeho zájmů převažuje nad zájmy a svobodami Zákazníka.
  8. V případě podezření, že Společnost zpracovává osobní údaje Zákazníka v rozporu s právními předpisy nebo tímto dokumentem nebo nevyhoví-li Společnost některému z výše uvedených požadavků Zákazníka, je Zákazník oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).