Fotovoltaika s dárkem v hodnotě až 41 000 Kč

Kontaktní údaje

Pro otázky, nabídku, konzultaci, pomoc nebo jen tak pro informaci. Stačí se nám ozvat, vše s vámi rádi probereme a vyřešíme.

Kde nás najdete

Pobočky po celé republice

Z kanceláří ve Frýdku-Místku, Brně, Hradci Králové a Zdicích u Prahy dodáváme fotovoltaická řešení do všech koutů České republiky a staráme se o ně.

Sídlo firmy

Míru 3267
738 01 Frýdek-Místek

Otevírací doba

Po–Pá
8:00–16:00

Fakturační údaje

IČ: 02258129
DIČ: CZ02258129

C 57425 vedená u Krajského soudu v Ostravě.
Den zápisu: 15. listopadu 2013

Seznamte se, SolidSun

Tým obchodně technických zástupců.

Tomáš Doubek
Radek Čihák
Lukáš Kollert
Kristián Hažmuka
Mgr. Jan Leder
Mgr. Roman Leikeb
Bc. Pavel Jaša
Vilém Kabrna
Štěpán Novotný
Zdeněk Šátek
Bc. Daniel Jelínek
Michal Kapeš​​​​‌‍​‍​‍‌‍‌​‍‌‍‍‌‌‍‌‌‍‍‌‌‍‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌​‌‍​‌‌‍‍‌‍‍‌‌‌​‌‍‌​‍‍‌‍‍‌‌‍​‍​‍​‍​​‍​‍‌‍‍​‌​‍‌‍‌‌‌‍‌‍​‍​‍​‍‍​‍​‍​‍‌​‌‌​‌‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‍​‍‌‍‍‌‌‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​​‍‌‍‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‌​​‍‌‍‌‌‍‌‍‌​‌‍‌‌​‌‌​​‌​‍‌‍‌‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​‌‍​‌‌‌​‌‍‍‌‌‍‌‍‍​‍‌‍‍‌‌‍‌​​‌‌‍​‌​‍‌​‌​​‍‌​‍​​‌‌​​​​​‍‌​‌‍​‌​​​​​‍​​‍‌​‌​‌‍‌​‌‍​‍​​​​‍‌‌‍​‌‌‍‌‍​​​​​​‍‌​‍​‌‍‌‍‌‍​‍​​‍​‌​​​‌​​​​‌​‌‍​‌​‍‌‌‍​‌‌‍​‌​‍‌‌​‌‍‌‌​​‌‍‌‌​‌‌​​‌‍​‌‌‍‌‌‍‌‌​‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​‌‌​‌‍‌‌‌‍​‌‌​‌‍‍‌‌‍‌‍‍‌​‌​​‍‌‌‌‌‍‍‌‌‍​‌‍‌​‌‍‌‌‌​‍​‍‌‌​‌‌‌​​‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍​‌‌‌‍​‌​‍​‌‍​‍​‌​‌‍‌‍‌‍‌‌‌‍‌‍​​​‌‍‌​​‌‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‍​‌‌‍​‌‍​‌‍‌​‍‌‍‌​‌‍‍‌‌‍‌‍‍‌​​‍‌‍​‌‍‌‍​‌‍‍‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍​​‍​‌​​‌​‌‍‌​​‍‌‌‍‌​‌‍‌‍​​‌‌‍​‌​‌‍​​‌‌‍‌‌​​​‌‍​‌‌‍​​​‌​‌​‌‍​‌​‌‌‍‌‍​‌‌​‌‍‌‍​‌‌‍​‌‍‌‌‌‍‌‍‌‍‌​​‌​​‍​‌​​‍‌​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‍​‍‌‍​‌‍‌‍​‌‍‍‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍​‌‍​‍‌​‌​​‍​​‌‌‌‍​‌​‍‌​‌​​‍​​​​​‍‌‌‍​‍​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‍‍‌‍​‌‌‍‌‌‍‌‌‌‌​​‌‍‌‌‌​‍‌​‌‍‌‍‍​‌‍​‍‌‍​‌‌​‌‍‌‌‌‌‌‌‌​‍‌‍​​‌​‍‌‌​​‍‌​‌‍‌​‌‌​‌‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‍​‍‌‍‌‍‍‌‌‍‌​​‌‌‍​‌​‍‌​‌​​‍‌​‍​​‌‌​​​​​‍‌​‌‍​‌​​​​​‍​​‍‌​‌​‌‍‌​‌‍​‍​​​​‍‌‌‍​‌‌‍‌‍​​​​​​‍‌​‍​‌‍‌‍‌‍​‍​​‍​‌​​​‌​​​​‌​‌‍​‌​‍‌‌‍​‌‌‍​‌​‍‌‍‌‌​‌‍‌‌​​‌‍‌‌​‌‌​​‌‍​‌‌‍‌‌‍‌‌​‍‌‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​‌‌​‌‍‌‌‌‍​‌‌​‌‍‍‌‌‍‌‍‍‌​‌​​‍‌‌‌‌‍‍‌‌‍​‌‍‌​‌‍‌‌‌​‍​‍‌‌​‌‌‌​​‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍​‌‌‌‍​‌​‍​‌‍​‍​‌​‌‍‌‍‌‍‌‌‌‍‌‍​​​‌‍‌​​‌‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‍​‌‌‍​‌‍​‌‍‌​‍‌‍‌​‌‍‍‌‌‍‌‍‍‌​​‍‌‍​‌‍‌‍​‌‍‍‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍​​‍​‌​​‌​‌‍‌​​‍‌‌‍‌​‌‍‌‍​​‌‌‍​‌​‌‍​​‌‌‍‌‌​​​‌‍​‌‌‍​​​‌​‌​‌‍​‌​‌‌‍‌‍​‌‌​‌‍‌‍​‌‌‍​‌‍‌‌‌‍‌‍‌‍‌​​‌​​‍​‌​​‍‌​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‍​‍‌‍​‌‍‌‍​‌‍‍‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍​‌‍​‍‌​‌​​‍​​‌‌‌‍​‌​‍‌​‌​​‍​​​​​‍‌‌‍​‍​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‍‍‌‍​‌‌‍‌‌‍‌‌‌‌​​‌‍‌‌‌​‍‌​‌‍‌‍‍​‍​‍‌‌
Martin Král​​​​‌‍​‍​‍‌‍‌​‍‌‍‍‌‌‍‌‌‍‍‌‌‍‍​‍​‍​‍‍​‍​‍‌​‌‍​‌‌‍‍‌‍‍‌‌‌​‌‍‌​‍‍‌‍‍‌‌‍​‍​‍​‍​​‍​‍‌‍‍​‌​‍‌‍‌‌‌‍‌‍​‍​‍​‍‍​‍​‍​‍‌​‌‌​‌‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‍​‍‌‍‍‌‌‍‍‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​​‍‌‍‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‌​​‍‌‍‌‌‍‌‍‌​‌‍‌‌​‌‌​​‌​‍‌‍‌‌‌​‌‍‌‌‌‍‍‌‌​‌‍​‌‌‌​‌‍‍‌‌‍‌‍‍​‍‌‍‍‌‌‍‌​​‌‌‍​‌​‍‌​‌​​‍‌​‍​​‌‌​​​​​‍‌​‌‍​‌​​​​​‍​​‍‌​‌​‌‍‌​‌‍​‍​​​​‍‌‌‍​‌‌‍‌‍​​​​​​‍‌​‍​‌‍‌‍‌‍​‍​​‍​‌​​​‌​​​​‌​‌‍​‌​‍‌‌‍​‌‌‍​‌​‍‌‌​‌‍‌‌​​‌‍‌‌​‌‌​​‌‍​‌‌‍‌‌‍‌‌​‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​‌‌​‌‍‌‌‌‍​‌‌​‌‍‍‌‌‍‌‍‍‌​‌​​‍‌‌‌‌‍‍‌‌‍​‌‍‌​‌‍‌‌‌​‍​‍‌‌​‌‌‌​​‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍​‌‌‌‍​‌​‍​‌‍​‍​‌​‌‍‌‍‌‍‌‌‌‍‌‍​​​‌‍‌​​‌‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‍​‌‌‍​‌‍​‌‍‌​‍‌‍‌​‌‍‍‌‌‍‌‍‍‌​​‍‌‍​‌‍‌‍​‌‍‍‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍​‍​‌‍​​​​‍‌​‌​‌​‌‍​‌‌‍‌​‌‍​‌‍‌​​‌‍​​​​‍‌‍​‌​‍‌​‍​‌‍​‌‌‍​​‌​‌‍‌​‌‍‌‍‌‍‌​​​​​​​‌​​​​​‌‍​‍‌‍‌‍‌‍​‍‌‍‌‌​​​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‍​‍‌‍​‌‍‌‍​‌‍‍‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍​‌‍​​‌‌‍​​‍‌​‍‌​‌‍​‌​‌​‌​‌‍​​​‌‌‍‌‍​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‍‍‌‍​‌‌‍‌‌‍‌‌‌‌​​‌‍‌‌‌​‍‌​‌‍‌‍‍​‌‍​‍‌‍​‌‌​‌‍‌‌‌‌‌‌‌​‍‌‍​​‌​‍‌‌​​‍‌​‌‍‌​‌‌​‌‌‌‌‍‌​‌‍‍‌‌‍​‍‌‍‌‍‍‌‌‍‌​​‌‌‍​‌​‍‌​‌​​‍‌​‍​​‌‌​​​​​‍‌​‌‍​‌​​​​​‍​​‍‌​‌​‌‍‌​‌‍​‍​​​​‍‌‌‍​‌‌‍‌‍​​​​​​‍‌​‍​‌‍‌‍‌‍​‍​​‍​‌​​​‌​​​​‌​‌‍​‌​‍‌‌‍​‌‌‍​‌​‍‌‍‌‌​‌‍‌‌​​‌‍‌‌​‌‌​​‌‍​‌‌‍‌‌‍‌‌​‍‌‍‌​​‌‍​‌‌‌​‌‍‍​​‌‌​‌‍‌‌‌‍​‌‌​‌‍‍‌‌‍‌‍‍‌​‌​​‍‌‌‌‌‍‍‌‌‍​‌‍‌​‌‍‌‌‌​‍​‍‌‌​‌‌‌​​‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍​‌‌‌‍​‌​‍​‌‍​‍​‌​‌‍‌‍‌‍‌‌‌‍‌‍​​​‌‍‌​​‌‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‍​‌‌‍​‌‍​‌‍‌​‍‌‍‌​‌‍‍‌‌‍‌‍‍‌​​‍‌‍​‌‍‌‍​‌‍‍‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍​‍​‌‍​​​​‍‌​‌​‌​‌‍​‌‌‍‌​‌‍​‌‍‌​​‌‍​​​​‍‌‍​‌​‍‌​‍​‌‍​‌‌‍​​‌​‌‍‌​‌‍‌‍‌‍‌​​​​​​​‌​​​​​‌‍​‍‌‍‌‍‌‍​‍‌‍‌‌​​​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‍​‍‌‍​‌‍‌‍​‌‍‍‌​​‍‌‌​‌‌‌​​‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‌​‌​​‍‌‌​​‍​​‍​‌‍​​‌‌‍​​‍‌​‍‌​‌‍​‌​‌​‌​‌‍​​​‌‌‍‌‍​‍‌‌​​‍​​‍​‍‌‌​‌‌‌​‌​​‍‍‌‍‍‌‍​‌‌‍‌‌‍‌‌‌‌​​‌‍‌‌‌​‍‌​‌‍‌‍‍​‍​‍‌‌
Giorgio Müller
Pavel Frohlich
Jana Černá
Martin Zajíc
Petr Tůma
Petr Krul
Vlastimil Svěrák
Tomáš Topinka
Patrik Nikmon
Uzavírání smluv

Oprávněné osoby

do 50 kWp
ArrowAccordion
Níže uvedené osoby jsou oprávněné uzavírat za společnost Solidsun s.r.o. smlouvy na instalace - fotovoltaických elektráren (do 50kWp instalovaného výkonu), tepelných čerpadel a rekuperací.

Markus Jány, Thomas Grassegger, Bc. Pavel Jaša, Mgr. Roman Leikeb, Ing. Petr Tůma, Ing. Jaroslav Výborný, Pavel Fröhlich, Štěpán Novotný, Zdeněk Šátek, Bc. Jelínek Daniel, Lukáš Kollert, Radek Čihák, Vilém Kabrna, Vlastimil Svěrák, Mgr. Jan Leder, Petr Krul, Kristián Hažmuka, Jana Černá, Tomáš Doubek, Michal Kapeš, Ing. Martin Zajíc, Giorgio Müller, Matouš Stieborský, Tomáš Topinka, Patrik Nikmon

nad 50 kWp
ArrowAccordion
Bankovní spojení

Bankovní účty

CZ

Číslo účtu: 7842462/0800
SWIFT: GIBACZPX
IBAN: CZ28 0800 0000 0000 0784 2462

Číslo účtu: 123-7272260297/0100
SWIFT: KOMBCZPP
IBAN: CZ16 0100 0001 2372 7226 0297

EUR

Číslo účtu: 7842462/0800
SWIFT: GIBACZPX
IBAN: CZ28 0800 0000 0000 0784 2462

Číslo účtu: 123-7272260297/0100
SWIFT: KOMBCZPP
IBAN: CZ16 0100 0001 2372 7226 0297

USD

Číslo účtu: 7842462/0800
SWIFT: GIBACZPX
IBAN: CZ28 0800 0000 0000 0784 2462

často kladené otázky

Nejčastěji se nás ptáte

Jaká je cena fotovoltaické elektrárny?
ArrowAccordion
Jaká je průměrná životnost fotovoltaické elektrárny?
ArrowAccordion
Jak dlouho trvá samotná instalace?
ArrowAccordion
Sestavíte mi fotovoltaiku na klíč i s vyřízením dotace?
ArrowAccordion
Jaký je postup, pokud mám zájem o fotovoltaiku?
ArrowAccordion
Jaká je průměrná životnost fotovoltaického panelu?
ArrowAccordion
Informace

Mimosoudní řešení sporů

Nechceme nic přivolávat, ale stát se to může. Pokud jsme se nedohodli nebo došlo k nějakému problému, nezoufejte. Vše můžete řešit se třetí stranou. Stačí se obrátit na Českou obchodní inspekci, kde s vámi vše dopodrobna proberou a vyřeší, co je potřeba.

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1
Email: adr@coi.cz

Kontaktní formulář

Spojte se
s námi

Potřebuje se zeptat na něco konkrétního nebo máte o fotovoltaiku zájem? Dejte nám na sebe kontakt, obratem se vám ozveme.

+420 800 400 506

Po–Pá, 8:00–16:00

Kontaktní formulář

Vámi poskytnuté osobní údaje používáme pouze pro oslovení Vás s nabídkou služeb společnosti SOLIDSUN s.r.o. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete zde.