INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

vydané správcem
společností SOLIDSUN s.r.o.
IČO: 02258129, se sídlem Míru 3267, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 57425 vedená u Krajského soudu v Ostravě

(dále také jen „Informace“)

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

  1. Společnost SOLIDSUN s.r.o., IČO: 02258129, se sídlem Míru 3267, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 57425 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále také jen „Správce“) se zabývá instalacemi fotovoltaických elektráren na klíč (dále také jen „FVE“) a poskytováním služeb s nimi souvisejících, jako zastupování klientů při získání dotací a při připojování FVE do sítě distributora (dále také jen v množném čísle „Zákazníci“ nebo v jednotném čísle „Zákazník“) a služby zaměřené na monitorování stavu funkcionality FVE a technický dohled a servis FVE (dále souhrnně také jen „Služby“), přičemž Služby jsou poskytovány na základě smluv uzavřených s jednotlivými Zákazníky (dále také jen v množném čísle „Smlouvy“ nebo v jednotném číslem „Smlouva“).
  2. Záměrem Správce osobních údajů je tímto dokumentem informovat o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů, a o právech subjektů údajů vztahujících se ke zpracování jejich osobních údajů (dále také jen „Subjekty údajů“), a to v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZOÚ“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále také jen „Nařízení GDPR“ nebo jen „GDPR“).
  3. Správce je zároveň společně s dalšími společnostmi členem koncernu ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále také jen „ZOK“) označovaném tímto koncernem jako Skupina SOLIDSUN (dále také jen „Skupina SOLIDSUN“). Zásady a postupy při zpracování a ochraně osobních údajů, jejich zabezpečení, realizace výkonu práv Subjektů údajů, jsou tedy nastaveny jednotně pro celou Skupinu SOLIDSUN.
  4. Kontaktní údaje Správce:
   • Zákaznická linka: +420 800 400 506
   • E-mail: info@solidsun.cz
   • Korespondenční adresa: Míru 3267, 738 01 Frýdek-Místek
 2. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH KATEGORIE

  1. Správce zpracovává zejména následující osobní údaje:
   1. identifikační a adresné údaje: titul, jméno a příjmení, adresa bydliště/sídla, popř. doručovací adresa, datum narození, rodné číslo, IČO (je-li přiděleno), DIČ (je-li přiděleno), podpis;
   2. kontaktní údaje: telefonní číslo, adresa elektronické pošty, ID datové schránky;
   3. elektronické údaje: internetová IP adresa zařízení, prostřednictvím kterého je FVE připojena do sítě internet, lokační údaje zařízení FVE;
   4. další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, číslo obchodního případu, kraj, ve kterém Zákazník bydlí, instalační adresa (GPS souřadnice), číslo listu vlastnictví nemovitosti, kde se provádí instalace, číslo pozemku, název katastrálního území a katastrálního úřadu, pokud je vlastník nemovitosti odlišný od Zákazníka, identifikuje se i vlastník nemovitosti, na které je umístěna FVE; fotografie místa a objektu, pro umístění FVE; další údaje spojené se smluvním vztahem popisující spotřebu elektrické energie a chování Zákazníka z pohledu spotřeby energií pro vyhodnocení parametrů instalované FVE;
   5. další osobní údaje spojené zejména se zaměstnanci, obchodními zástupci a dodavateli Správce, jejichž zpracování je požadováno právními předpisy, např. pro účely vedení účetnictví, daňové evidence, mzdového účetnictví a personální evidence apod.;
   dále společně vše jen jako „Osobní údaje“.
  2. Osobní údaje jsou získávány přímo od Subjektů údajů, zejména v rámci jednání o uzavření Smlouvy a dále v průběhu jejího plnění, případně od třetích osob, které takové jednání zprostředkovávají. Dále Správce získává Osobní údaje z veřejných evidencí nebo od orgánů státní správy (např. ze živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku, katastru nemovitostí). V případě fyzických osob podnikajících a právnických osob může Správce získávat Osobní údaje, zejména kontaktní Osobní údaje, také z internetových stránek těchto osob.
 3. ÚČEL A ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Správce zpracovává Osobní údaje Subjektů údajů pro účely komunikace s potenciálním Zákazníkem a/nebo Zákazníkem, tedy pro účely jednání o uzavření Smlouvy a realizace práv a povinností ze Smlouvy, tj. pro evidenci objednávek, jejich realizaci a poskytování Služeb souvisejících se Smlouvou (typicky technický dohled, monitoring FVE a servis FVE). Právním základem pro zpracování Osobních údajů je splnění Smlouvy, jejíž smluvní stranou je Subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením Smlouvy na žádost tohoto Subjektu údajů, dle čl. 6 odst. 1. písm. b) Nařízení GDPR.
  2. Dále Správce zpracovává Osobní údaje Zákazníků pro účely zasílání obchodních sdělení v rámci tzv. přímého marketingu, což jsou zejména e-mailové zprávy s nabídkami Služeb a informacemi o novinkách Správce, které jsou zasílány na e-mailové adresy elektronické pošty Zákazníků. Právním základem pro zpracování Osobních údajů je oprávněný zájem Správce, dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení GDPR.
  3. Správce zpracovává také Osobní údaje svých zaměstnanců, obchodních zástupců a dodavatelů, pro účely plnění smlouvy a evidence a splnění zákonných požadavků daných právními předpisy pracovního, obchodního, daňového práva, požadavků na vedení účetnictví, bezpečnost práce, zpracování mezd. V oblasti zpracování Osobních údajů zaměstnanců mohou být ve specifických případech zpracovávány zvláštní kategorie Osobních údajů, a to pouze v rozsahu daných zákonem. Právním základem pro zpracování Osobních údajů je splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, dle čl. 6 odst. 1. písm. b) Nařízení GDPR a splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje, dle čl. 6 odst. 1. písm. c) Nařízení GDPR.
  4. Zpracování Osobních údajů na základě souhlasu používá Správce v nezbytně nutném rozsahu, např. při předávání kontaktních Osobních údajů společnostem v rámci koncernu Skupiny SOLIDSUN pro provedení nabídky svých služeb těmito společnostmi, a právním základem pro zpracování je v tomto případě souhlas se zpracováním Osobních údajů udělený Subjektem údajů pro jeden či více konkrétních účelů, dle čl. 6 odst. 1. písm. a) Nařízení GDPR.
 4. PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZPRACOVATELÉ, PŘÍJEMCI

  1. Správce zpracovává Osobní údaje Subjektů údajů manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím vlastních zaměstnanců nebo třetích osob dodávajících Správci Služby, umožňující řádné plnění Smlouvy. Správce při zpracování Osobních údajů nepoužívá automatizované rozhodování, ani profilování. Správce zpracovává Osobní údaje pomocí organizačních, fyzických a softwarových prostředků zabezpečení, zejména prostřednictvím zabezpečených databází, nastavení přístupových práv zaměstnanců (či spolupracujících třetích osob) k příslušnému software, fyzickým zabezpečením prostor Správce a datových nosičů a prostředky softwarové ochrany před neoprávněným přístupem k datům prostřednictvím sítě internet. Poskytovatel vyžaduje rovněž dodržení výše uvedených zásad po zpracovatelích Osobních údajů.
  2. Příjemcem Osobních údajů jsou zaměstnanci Správce, dodavatelé Správce participující na poskytování Služeb v pozici zpracovatelů Osobních údajů, a to na základě smlouvy o zpracování Osobních údajů (dále také jen „Zpracovatelé“). U Zpracovatelů je vyžadována srovnatelná úroveň organizačně-technických opatření pro zabezpečení Osobních údajů. Zpracovatelé jsou povinni používat Osobní údaje výhradně k těm účelům, ke kterým jim byly předány, přičemž mají zakázáno tyto Osobní údaje předávat bez souhlasu Správce dalším Subjektům.
  3. Mezi poskytovatele Služeb Správce patří zejména tyto kategorie Zpracovatelů:
   1. provozovatel klientského centra, které centralizovaně zajišťuje kontaktní místo pro komunikaci se Zákazníky Správce, pro vyřizování jejich dotazů, požadavků a objednávání Služeb pro Zákazníky Správce,
   2. subdodavatelé Správce participující na dodávce FVE a Služeb,
   3. poskytovatel IT služeb a dodavatel software, který vyvíjí a udržuje informační systém používaný Správcem k evidenci Zákazníků a poskytnutých Služeb a další IT systémy Správce a internetové stránky Správce,
   4. zpracovatel účetnictví, mzdového účetnictví a daňové problematiky,
   5. poskytovatel datového prostoru, na kterém se nacházejí elektronizované Smlouvy,
   6. provozovatel poštovních služeb v případě potřeby zasílání dokumentace v listinné podobě.
   Aktuální seznam konkrétních Zpracovatelů Správce poskytne na základě dotazu Subjektu údajů prostřednictvím kontaktních údajů Správce, uvedených v čl. 1. odst. 1.4. této Informace.
  4. Pro zajištění Služeb využívá Správce i spolupráce s ostatními společnostmi Skupiny SOLIDSUN, které jsou blíže uvedeny na stránkách www.solidsun.cz.
 5. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Osobní údaje Správce zpracovává po dobu nezbytnou k plnění povinností ze Smlouvy, po dobu nutnou k vypořádání všech práv a povinností ze Smlouvy a dále po dobu stanovenou právními předpisy pro jednotlivé účely zpracování Osobních údajů, a to podle tohoto, která z výše uvedených lhůt skončí později.
  2. Osobní údaje potenciálních Zákazníků Správce zpracovává po dobu komunikace před uzavřením Smlouvy, nedojde-li k uzavření Smlouvy, Osobní údaje jsou skartovány, pokud není jiný titul k jejich užití (např. souhlas se zasílám obchodních sdělení, souhlas s uložením Osobních údajů Správcem).
 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ VE VZTAHU K OSOBNÍM ÚDAJŮM

  1. Každý Subjekt údajů má právo požadovat vůči Správci ve vztahu k Osobním údajům o své osobě:
   1. právo na přístup ke svým Osobním údajům – Subjekt údajů má právo na Správci požadovat, aby mu poskytl přístup k jeho Osobním údajům zpracovávaným ve smyslu této Informace ve formě výpisu všech zpracovávaných Osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování, včetně doby jejich zpracování. Subjekt údajů je rovněž oprávněn požadovat informaci o příjemcích, Zpracovatelích, zpracovávajících na základě dohody se Správcem jeho Osobní údaje;
   2. právo na vysvětlení a opravu svých Osobních údajů – v případě, že se Subjekt údajů domnívá, že Správce jeho Osobní údaje zpracovává v rozporu s touto Informací nebo s právními předpisy, je oprávněn na Správci požadovat vysvětlení a sjednání nápravy. Zpracovává-li Správce nepřesné Osobní údaje, je Subjekt údajů oprávněn požadovat jejich opravu a v případě neúplnosti, jejich doplnění;
   3. právo na výmaz svých Osobních údajů – Subjekt údajů je oprávněn požadovat po Správci výmaz jeho Osobních údajů, pokud: (i) tyto Osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, nebo (ii) Subjekt údajů odvolal svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů (byl-li předtím udělen) a pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod, nebo (iii) Subjekt údajů vznesl námitky proti zpracování Osobních údajů a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování, nebo (iv) údaje musí být vymazány z důvodu splnění právní povinnosti Správce, nebo (v) Osobní údaje byly zpracovávány protiprávně;
   4. právo na omezení zpracování svých Osobních údajů – Subjekt údajů je oprávněn požadovat na Správci omezení zpracování Osobních údajů v následujících případech: (i) Subjekt údajů popírá přesnost zpracovávaných Osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost zpracovávaných údajů ověřit, (ii) zpracování Osobních údajů je dle Subjektu údajů protiprávní a tento odmítá provedení výmazu Osobních údajů, (iii) Správce Osobní údaje nepotřebuje pro stanovené účely zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
   5. právo vznést námitku zpracování Osobních údajů – v případě zpracování Osobních údajů nezbytného pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR) nebo pro účely oprávněných zájmů Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) je Subjekt údajů oprávněn vznést námitku proti zpracování jeho Osobních údajů, pokud zároveň uvede důvody, týkající se jeho konkrétní situace. Správce je na základě námitky povinen zpracování Osobních údajů ukončit, ledaže prokáže, že důvod zpracování spočívající v ochraně jeho zájmů převažuje nad zájmy a svobodami Subjektu údajů;
   6. právo na přenositelnost údajů – Subjekt údajů má právo získat Osobní údaje, které se ho týkají, jež Správce zpracovává, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil, a to v případě, že (i) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR a zároveň (ii) zpracování dat (Osobních údajů) se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle předchozí věty má Subjekt údajů právo na to, aby Osobní údaje byly předány Správcem přímo jinému správci Osobních údajů, je-li to technicky proveditelné. Výkonem tohoto práva nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
   7. právo kdykoli odvolat souhlas – pokud je zpracování Osobních údajů založeno na souhlasu, má Subjekt údajů právo souhlas kdykoli odvolat; odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 7. MOŽNOST PODÁNÍ STÍŽNOSTI U DOZOROVÉHO ORGÁNU

  1. Subjekt údajů má právo podat stížnost u orgánu dozoru ohledně Osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho Osobních údajů bylo porušeno Nařízení GDPR nebo ZZOÚ. Orgánem dozoru pro Subjekty údajů, kteří mají bydliště na území České republiky, je Úřad pro ochranu osobních údajů (dostupný mimo jiné na internetové adrese: http://www.uoou.cz).

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2023.

Kontaktní formulář

Chcete realizovat fotovoltaickou elektrárnu pro váš rodinný dům či firmu? Nebo máte zájem o výkup přebytků či dodávku energií? Zanechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme.

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

Základní informace

Mám zájem o

Doplňující informace

Typ střechy

Články

Faq

Podívejte se na nejčastější otázky a odpovědi ze světa fotovoltaiky. Třeba zde najdete odpověď, kterou hledáte.

Naši Partneři

Partnerské bonusy jen pro Vás

Servis, monitoring a revize

Energetické družstvo

Vytvořte si Vaši sestavu na míru